ลำดับ

นาม
พ.ศ.
1
พระยาภักดีชุมพล ( แล )
2360 - 2369
2
พระยาภักดีชุมพล ( เกตุ )
2374 - 2383
3
พระยาภักดีชุมพล ( เบี้ยว )
2383 - 2406
4
พระยาภักดีชุมพล ( ที )
2406 - 2418
5
พระยาภักดีชุมพล ( บุญจันทร์ )
2418 - 2425
6
พระยาภักดีชุมพล ( แสง )
2425 - 2440
7
นายร้อยโทโต๊ะ
2440 - 2442
8
พระหฤทัย ( บัว )
2442 - 2444
9
หลวงพิทักษ์นรากร ( โย )
2444 - 2446
10
พระพลอาศัย ( ตอ )
2446 - 2448
11
พระพิบูลสงคราม ( จร )
2448 - 2449
12
หลวงสาทรศุภกิจ ( อ่วม บุญยรัตนพันธ์ )
2449 - 2450
13
พระยาภูมิพิชัย ( หรุ่ม ชาตินันท์ )
2450 - 2458
14
พระยาราชเสนา ( ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา )
2458 - 2461
15
พระศรีสมัตถการ ( ใหญ่ บุญนาค )
2461 - 2465
16
พระยาภูมิพิชัย ( เฮง ศรีไชยยันต์ )
2465 - 2471
17
พระนรินทร์ภักดี ( ศุข ทังศุภูต )
2471 - 2472
18
พระวิจารณ์ภักดี ( เขียน โอวาทสาร )
2472 - 2472
19
พระภูมิพิชัย ( ม.ร.ว.บุง ลดาวัลย์ )
2472 - 2474
20
พระบริรักษ์นครเขต ( ย้อย กฤษณจินดา )
2474 - 2476
21
หลวงทรงสารการ ( เล็ก กนิษฐสูต )
2476 - 2480
22
พระสนิทประชานันท์ ( อิน แสงสนิท )
2480 - 2481
23
หลวงอุบลศักดิ์ประชาบาล ( พัน กาญจนพิมาน )
2481 - 2482
24
หลวงอนุการนพกิจ ( ปรารภ สุรัสวดี )
2482 - 2484
25
นายสุทิน วิวัฒนะ
2484 - 2489
26
ขุนศุภกิจวิเลขการ ( กระจ่าง ศุภกิจวิเลขการ )
2489 - 2490
27
ขุนพำนักนิคมคาม ( สนธิ์ พำนักนิคมคาม )
2490 - 2490
28
นายชู สุคนธมัต
2490 - 2493
29
นายสมบัติ สมบัติทวี
2493 - 2495
30
ขุนรัตนวรพงศ์ ( เคลื่อน รัตนวร )
2495 - 2497
31
นายสวัสดิ์วงศ์ ปฏิทัศน์
2497 - 2500
32
นายบุญฤทธิ์ นาคีนพคุณ
2500 - 2503
33
นายรังสรรค์ รังสิกุล
2503 - 2504
34
นายช่วย นันทะนาคร
2504 - 2511
35
นายชิต ทองประยูร
2511 - 2512
36
นายประมูล ศรัทธาทิพย์
2512 - 2514
37
นายสำราญ บุษปวนิช
2514 - 2516
38
นายอนันต์ อนันตกูล

2516 - 2518

39
นายเจริญศุข ศิลาพันธ์
2518 - 2521
40
นายธำรง สุขเจริญ
2521 - 2521
41
นายสมภาพ ศรีวรขาน
2521 - 2522
42
นายดำรง วชิโรดม
2522 - 2523
43
นายวิโรจน์ อำมรัตน์
2523 - 2524
44
นายเพ็ชร อภิรัตนรังษี
2524 - 2526
45
นายนพรัตน์ เวชชศาสตร์
2526 - 2528
46
ร้อนตรีสนั่น ธานีรัตน์
2528 - 2531
47
นายปราโมทย์ แก้วพรรณา
2531 - 2533
48
เรือตรีสุนัย ณ อุบล
2533 - 2536
49
นายกวี สุภธีระ
2536 - 2537
50
นายสุชาติ ธรรมมงคล
2537 - 2538
51
นายนิธิศักดิ์ ราชพิตร
2538 - 2539
52
นายเชาวนเลิศ ไทยานนท์
2539 - 2541
53
นายไพรัตน์ พจน์ชนะชัย
2541 - 2542
54
นายสุพจน์ โพธิ์ทองคำ
2542 - 2544
55
นายนิรัช วัจนะภูมิ
2544 - 2545
56
นายธวัช สุวุฒิกุล
2545 - 2547
57
นายประภากร สมิติ
2547 - 2549
58
นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์
2549 - 2550
59
นายถาวร พรหมมีชัย
2550-ปัจจุบัน
****

|ประวัติจังหวัด| |ข้อมูลทั่วไป| |สัญลักษณ์ของจังหวัด| |ทำเนียบนามพ่อเมือง| |ท่องเที่ยว| |หน้าหลัก|