chaiyaphum

 
 จังหวัดชัยภูมิขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามประจำปี 2552 ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2552 ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

  
     
            นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  
        เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ณ    
        อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
        เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 >>คลิกที่นี่ <<คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1283/2552
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2553
แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2553-2556
กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย
สรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
นโยบายกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล)


ที่ ชย 0016.3/ 7595 ลว. 10 มิถุนายน 2552
      เรื่อง
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2552
      ผู้ลงนาม :นายถาวร พรหมมีชัย ผวจ.
ที่่ ชย 0016.3/ว 1162 ลว.28 พฤษภาคม 2552
      เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม"               ผู้ลงนาม :นายถาวร พรหมมีชัย ผวจ.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
การพัฒนาอุตสาหกรรม
การพัฒนาการท่องเที่ยว
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

                   +++++++++++++++++++++++++++

เรื่องน่าสนใจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชัยภูม
โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
    - การให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ
     - การให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รัฐ
     - การเบิกจ่ายงบประมาณด้วยระบบ GFMIS

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการชัยภูมิ โฮมแลง แปงบ้านแปงเมือง พ.ศ.2552
การจัดตำแหน่งและจัดคนลง
" จุดเปลี่ยนจากระบบ ซี สู่ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ "

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการตามวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ.2551คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 4/2552
- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 12/2552
- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 53/2552

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ชู่้่วยรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่ายจังหวัดชัยภูมิ


การจัำดทำแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2552


ข่าวประกวดราคา
สสอ.แก้งคร้อสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางทันตกรรม
โรงพยาบาลชัยภูมิสอบราคาซื้ออาหารสด
อบต.ตะโกทองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน
โรงพยาบาลชัยภูมิสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิสอบราคาจ้างปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้า
อบต.โนนกอกสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
สพท.เขต 1 ประกวดราคาซื้อสื่อมัลติมีเดี่ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
โรงพยาบาลชัยภูมิสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจในภาวะความดันบวก
เทศบาลเมืองชัยภูมิสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2552
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ชัยภูมิ สอบราคาจ้างผลิตวารสาร "ชัยภูมิสาร"
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาสอบราคาปรับปรุงครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
และระบบสาธารณูปโภควิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

โรงพยาบาลชัยภูมิสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย


ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ผลการประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
ผลการสอบราคาซื้อเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ
ผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงห้องปราศจากเชื้อขนาดย่อมใน
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

ผลการสอบราคาซื้อวัสดุต่อเติมห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ผลการประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำน้ำกล่ำ
โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลหนองบัวแดง
โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ของตำรวจภธูรจังหวัดชััยภูมิ

ผลการสอบราคาจ้าง กส.ภช.ชย.1/2552สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง


เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการคลัง
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเทคโนโลยีฯ กระทรวงแรงงาน
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการการอุดมศึกษา

เว็บบริการ
สภาพอากาศจังหวัดชัยภูมิ
Click for Chaiyaphum, Thailand Forecast
ระบบตรวจสอบรายการบุคคล ที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
ตรวจสอบรายการทะเบียนชื่อสกุล
ตรวจสอบสถิติประชากร
ตรวจสอบประวัติ, สมรส, หย่า
ตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียสิทธิ์
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ศูนย์ข่าวประกวดราคาของทางราชการ
ประมวลรัษฎากรออนไลน์
ดิกชันนารี่ออนไลน์

ตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา

วิสัยทัศน์


เกษรตรกรรมยั่งยืน
อุตสาหกรรมก้าวหน้า
แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ
สังคมมีความสุข


ที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า
     
..WEB LINK..
ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแผนที่จังหวัด

แผนที่ในเมือง


แหล่งท่องเที่ยว
สถิติการใช้งานเว็บไซด์ระบบเตือนภัย


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1573

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ mail to webmaster
chaiyaphum@moi.go.th