home page about us services booking partners contacts
เอกสารบรรยายการเปิดตัวโครงการภูมิปัญญาแผ่นดิน
ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย
เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2551
ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
    1.เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับกระทรวงมหาดไทย
      โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

      2.เรื่องการเผยแพร่และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.

     3.เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการภูมิปัญญาแผ่นดิน
       ขยายผลสู่ปววงชนชาวไทย
      โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ิเป็นประธานพิธีเปิด
"โครงการภูมิปัญญาแผ่นดินขยายผล
สู่ปวงชนชาวไทย"
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.51
ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5

คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 972/2551
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประจำจังหวัดชัยภุมิ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ
- การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ชิงรางวัล
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- จังหวัดชัยภุมิจัดศึกษาดูงาน
โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2551

ข้อมูลโครงการ |ความก้าวหน้า | รายชื่อโครงการ | กิจกรรม | หนังสือสั่งการ | เว็บไซด์จังหวัด
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ