ดอกกระเจียว
เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด ซึ่งทุ่งดอกกระเจียว อยู่ในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ช่วงปลายเดือนมิถุนายน - กลางเดือนสิงหาคม
เป็นช่วงที่ดอกกระเจียว ออกดอกสวยงามเต็มทุ่ง
อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล)
ประดิษฐานอยู่ตรงวงเวียนศูนย์ราชการปากทางเข้าสู่ตัว เมืองชัยภูมิ อนุสาวรีย์แห่งนี้
ชาวจังหวัดชัยภูมิได้ร่วมใจกันสร้างขึ้น เมื่อปีพ.ศ.2518 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระยา
ภักดีชุมพล ผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิซึ่ง ชาวชัยภูมิทั้งหลายเรียกท่านว่า "เจ้าพ่อพระยาแล"
นกกระเรียนที่ทุ่งกะมัง ภูเขียว (พระราชทานโดยพระราชินี)
นกกระเรียน คืนถิ่น สู่ทุ่งกะมังเมื่อเช้าของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2533 ณ บริเวณ
ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูม ได้แก่ หน่วยเน (ผู้) กับ ภูเขียว (เมีย), เอสเอเอส (ผู้) กับ ซาเวียร์ (เมีย) ซึ่งเป็นกระเรียน พันธุ์ไทย 2 คู่ อีกตัวที่มา อย่างโดดเดี่ยว เดียวดาย ก็คือ "ช้าง" กระเรียนพันธุ์อินเดีย เพศผู้ ที่มีหน้าที่เป็นตัวแทนนกกระเรียนไทย

ชุมชนเป็นกันเอง ยิ้มง่าย
ชุมชนที่เก่าแก่ยาวนาน และเป็นสังคม
เกษตรกรรมดั้งเดิมที่มีความเอื้ออาทร  มีสถิติด้านความปลอดภัยของจังหวัด   อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง


เมืองท่องเที่ยว มีธรรมชาติ ป่าไม้
มากที่สุดของอีสาน

จังหวัดชัยภูมิมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว   เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจหลายแห่ง  รวมทั้งมีน้ำตก ถ้ำ ผา และดอกกระเจียวที่สวยงามอีกมากมาย

หัตถกรรมสิ่งทอพื้นบ้าน  ชัยภูมิเมืองแฟชั่น

จังหวัดชัยภูมิมีความพร้อมในปัจจัยการด้านสิ่งทอ
ประกอบการที่ได้เปรียบหลาย จังหวัด เช่น
ด้านจำนวนแรงงานที่มีมาก ด้านฝีมือแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ราคาที่ดินที่ไม่สูงนัก สาธารณูปโภคที่มีความพร้อม

แผนแม่บทการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมขีดความสามารถ
เิชิงแ่ข่งขันในด้านการท่องเที่ยวโดยการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว นวัตกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ โดยการนำกลยุทธทางการตลาด
การประชาสัมพันธ์แนวใหม่ มาใช้ในการ
สร้างความแตกต่าง   เพื่อให้...
“ชัยภูมิเป็นทางเลือกใหม่ในการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ในเขตพื้นที่อีสานตอนล่าง ที่มุ่งเน้นการสร้างความประทับใจแบบยั่งยืน”

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2548
จังหวัดชัยภูมิได้รับมอบหมายจาก กกท. ให้เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 21 – 30 มีนาคม 2548 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้มีการกำหนด
ให้ใช้ชื่อการแข่งขันว่า “พญาแลเกมส์”   โดยมี
นกกระเรียนเป็นสัตว์นำโชค    ใช้หลักในการจัด
การแข่งขันว่า   “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”
โดยจังหวัดจะเน้นที่ความมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ทั้งภาครัฐและ เอกชน รวมทั้งประชาชน
ในส่วนของสนามแข่งขัน จังหวัดมีสนามแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐานเพียงพอ ที่จะรองรับ
การแข่งขันกีฬาทั้ง 27 ชนิด